برف و زمستان وپیست اسکی در روستاما ،سخوید http://barf-pist.mihanblog.com 2018-12-12T19:00:21+01:00 text/html 2017-02-20T18:14:58+01:00 barf-pist.mihanblog.com عباس زارع زمستان 1395 در سخوید http://barf-pist.mihanblog.com/post/2 <div align="center"> <b>تصاویر منتخب</b><br></div><br><br>برف&nbsp; 29 بهمن 1395&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیست اسکی سخوید<br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a2.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a2.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="189" width="189" vspace="0" border="0"> </a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a1.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a1.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="186" width="220" vspace="0" border="0"> <br><br><br></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a3.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a3.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="190" width="190" vspace="0" border="0">&nbsp; </a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a4.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a4.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="188" width="188" vspace="0" border="0"> <br><br></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a5.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a5.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="187" width="187" vspace="0" border="0"></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_29a4.jpg" target="" title=""> </a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_30a6.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_30a6.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="187" width="187" vspace="0" border="0"> <br><br></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_30a7.jpg" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_30a7.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" height="328" width="328" vspace="0" border="0"></a><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/451/1351952/95_11_30a6.jpg" target="" title=""><br></a> text/html 2014-01-08T07:18:10+01:00 barf-pist.mihanblog.com عباس زارع زمستان 1392 در دهستان سخوید http://barf-pist.mihanblog.com/post/1 <P align=center><STRONG>سلام علیکم خوش آمدید</STRONG></P> <P align=center><STRONG>&nbsp;امید با مشاهده این صفحه و تصاویر خودتان را درفصل زمستان برف حس نموده</STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ffcc33>نمایش تصویر به اندازه واقعی روی ان کلیک کنید</FONT></STRONG></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389256426121.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 185px; HEIGHT: 133px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389256426121.jpg" width=388 height=275></A>&nbsp;<A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389256426222.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 187px; HEIGHT: 132px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389256426222.jpg" width=426 height=322></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389256426293.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 145px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389256426293.jpg" width=350 height=210></A>&nbsp;<A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257213561.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 190px; HEIGHT: 150px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257213561.jpg" width=210 height=362></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257213682.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 187px; HEIGHT: 169px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257213682.jpg" width=256 height=238></A>&nbsp;<A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257213853.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 196px; HEIGHT: 171px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257213853.jpg" width=224 height=51></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257779551.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 193px; HEIGHT: 148px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257779551.jpg" width=360 height=366></A>&nbsp;<A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257779682.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 191px; HEIGHT: 151px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257779682.jpg" width=300 height=356></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257779773.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 184px; HEIGHT: 145px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257779773.jpg" width=276 height=325></A>&nbsp;<A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257989141.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 196px; HEIGHT: 145px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389257989141.jpg" width=312 height=325></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389863387481.jpg" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389863387481.jpg" width=195 height=145></A> <A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389863387682.jpg" target=""><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389863387682.jpg" width=188 height=142></A></P> <P align=center><A title="" href="http://www.gilupload.ir/uploads/1389980068961.jpg" target=""><IMG style="WIDTH: 241px; HEIGHT: 187px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://www.gilupload.ir/uploads/1389980068961.jpg" width=884 height=975></A></P><STRONG></STRONG> <P align=center><FONT color=#ff0000>مطالب و تصاویر بزودی</FONT></P> <DIV align=left><STRONG>ورود به وبسایت روستا ما<BR><A title="" href="http://www.roostama.ir/" target="">کلیک نمائید<BR>http://www.roostama.ir</A>/<BR></STRONG></DIV> <P align=center><STRONG><BR></STRONG></P>